نود 32

یوزر و پسورد آپدیت نود۳۲ امروز ۳۰ شهریور ۸۹

یوزر و پسورد آپدیت نود۳۲ امروز ۳۰ شهریور ۸۹


Username:EAV-30770172
Password:numjjc6pe6

Username:EAV-31789201
Password:v4pufhm3uu

Username:EAV-31779343
Password:vt2p8txhuf

Username:EAV-31551073
Password:chvk3mt5sd

Username:EAV-31550060
Password:d38pn42dx7

Username:EAV-30634510
Password:27uaae48en

Username:EAV-30888974
Password:akv5272s7c

Username:EAV-30891836
Password:rusta4c8pc

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۹ساعت 19:54  توسط مصطفي  | 

دانلود آپديت نود 32 4.06.3 NOD32 Update 4.06.3

دانلود آپديت نود 32   4.06.3       NOD32 Update 4.06.3

 

برای دانلود کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 11:9  توسط مصطفي  | 

28 شهريور ماه 1389 | 10 شوال 1431 | 19 September 2010

28 شهريور ماه 1389 | 10 شوال 1431 | 19 September 2010

Keys for Nod32 Antivirus

Username:EAV-349292228
Password:3knuvsrb3d

Username:EAV-34929179
Password:e34p24f3sx

Username:EAV-34929183
Password:b4hvrhs6am

Username:EAV-349266814
Password:bf7x3h2rjd

Username:EAV-34926684
Password:bmxjpemxvm

Username:EAV-34926686
Password:32dun2kcch

Username:EAV-34926715
Password:pmvupp3esr

Username:EAV-34926813
Password:abcss56p5b

Username:EAV-34926852
Password:s6jt5ks7u8

Username:EAV-34926886
Password:7barsstu4k9

Username:EAV-34927628
Password:ut2pbpa7cn

Username:EAV-34927733
Password:vd4v262ex7

Username:EAV-34927735
Password:544tt2b5x3

Username:EAV-34928477
Password:x2m35acm8t

Username:EAV-34928480
Password:ccmsrx23bh

Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Username:EAV-34899549
Password:cndt6esp8c

Username:EAV-34899558
Password:hjmjfj3p46

Username:EAV-34899973
Password:pj2tc3x4ch

Username:EAV-349012062
Password:b5enhfjr2h

Username:EAV-34900437
Password:57xx8heexh

Username:EAV-34899978
Password:f48s3fkn6m

Username:EAV-34898069
Password:c6xm3bfpnj3

Username:EAV-34898076
Password:ac6fhmd3fh

Username:EAV-34898080
Password:7dknb3p5x7

Username:EAV-34898083
Password:r8tr5n33pf

Username:EAV-34898085
Password:xvsmxhcprb

Password for ESET Smart Security
Username:TRIAL-36174398
Password:sph6584hb4

Username:TRIAL-36175023
Password:7kt2ntknsa

Username:TRIAL-36175048
Password:f36srs3jh5

Username:TRIAL-36175077
Password:t455r5e3d8

Username:TRIAL-36175109
Password:v3mtfhfhu7

Username:TRIAL-36175128
Password:4mpv7bmep8

Username:TRIAL-36175163
Password:76v7u5nhdf

Username:TRIAL-36175194
Password:dnm7pfdfj2

Username:TRIAL-36175215
Password:rvr6b5u4eu

Username:TRIAL-36175241
Password:up34h82a5u

Username:TRIAL-36175269
Password:nusbpv5u8p

Username:TRIAL-36175293
Password:efu4x87t6a

Username:TRIAL-36175324
Password:tmk2ne8jcn

Username:TRIAL-36175363
Password:pn27xpv8t3

Username:TRIAL-36175402
Password:ucx4bcjhth

Username:TRIAL-36207960
Password:jdd2dr83v6

Username:TRIAL-36208006
Password:2fru8htse3

Username:TRIAL-36208031
Password:584semx252

Username:TRIAL-36208468
Password:mk7sbeevjm

Username:TRIAL-36208602
Password:ax3thvhjdc

Username:TRIAL-36208630
Password:assxhevtj4

Username:TRIAL-36208659
Password:jebk4na34t

Username:TRIAL-36208697
Password:vj5pnu6v4e

Username:TRIAL-36208742
Password:h5rtmje7bu

Username:TRIAL-36208778
Password:tbv257s23x

Username:TRIAL-36209195
Password:7dxdecmhrp

Username:TRIAL-36209216
Password:4cfs5pss4m

Username:TRIAL-36209247
Password:at8t25hs86

Username:TRIAL-36209270
Password:tsbndkb46u

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:12  توسط مصطفي  | 

27 شهريور ماه 1389 | 9 شوال 1431 | 18 September 2010

Keys for Nod32 Antivirus

Username:EAV-349292228
Password:3knuvsrb3d

Username:EAV-34929179
Password:e34p24f3sx

Username:EAV-34929183
Password:b4hvrhs6am

Username:EAV-349266814
Password:bf7x3h2rjd

Username:EAV-34926684
Password:bmxjpemxvm

Username:EAV-34926686
Password:32dun2kcch

Username:EAV-34926715
Password:pmvupp3esr

Username:EAV-34926813
Password:abcss56p5b

Username:EAV-34926852
Password:s6jt5ks7u8

Username:EAV-34926886
Password:7barsstu4k9

Username:EAV-34927628
Password:ut2pbpa7cn

Username:EAV-34927733
Password:vd4v262ex7

Username:EAV-34927735
Password:544tt2b5x3

Username:EAV-34928477
Password:x2m35acm8t

Username:EAV-34928480
Password:ccmsrx23bh

Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Username:EAV-34899549
Password:cndt6esp8c

Username:EAV-34899558
Password:hjmjfj3p46

Username:EAV-34899973
Password:pj2tc3x4ch

Username:EAV-349012062
Password:b5enhfjr2h

Username:EAV-34900437
Password:57xx8heexh

Username:EAV-34899978
Password:f48s3fkn6m

Username:EAV-34898069
Password:c6xm3bfpnj3

Username:EAV-34898076
Password:ac6fhmd3fh

Username:EAV-34898080
Password:7dknb3p5x7

Username:EAV-34898083
Password:r8tr5n33pf

Username:EAV-34898085
Password:xvsmxhcprb

Password for ESET Smart Security
Username:TRIAL-36174398
Password:sph6584hb4

Username:TRIAL-36175023
Password:7kt2ntknsa

Username:TRIAL-36175048
Password:f36srs3jh5

Username:TRIAL-36175077
Password:t455r5e3d8

Username:TRIAL-36175109
Password:v3mtfhfhu7

Username:TRIAL-36175128
Password:4mpv7bmep8

Username:TRIAL-36175163
Password:76v7u5nhdf

Username:TRIAL-36175194
Password:dnm7pfdfj2

Username:TRIAL-36175215
Password:rvr6b5u4eu

Username:TRIAL-36175241
Password:up34h82a5u

Username:TRIAL-36175269
Password:nusbpv5u8p

Username:TRIAL-36175293
Password:efu4x87t6a

Username:TRIAL-36175324
Password:tmk2ne8jcn

Username:TRIAL-36175363
Password:pn27xpv8t3

Username:TRIAL-36175402
Password:ucx4bcjhth

Username:TRIAL-36207960
Password:jdd2dr83v6

Username:TRIAL-36208006
Password:2fru8htse3

Username:TRIAL-36208031
Password:584semx252

Username:TRIAL-36208468
Password:mk7sbeevjm

Username:TRIAL-36208602
Password:ax3thvhjdc

Username:TRIAL-36208630
Password:assxhevtj4

Username:TRIAL-36208659
Password:jebk4na34t

Username:TRIAL-36208697
Password:vj5pnu6v4e

Username:TRIAL-36208742
Password:h5rtmje7bu

Username:TRIAL-36208778
Password:tbv257s23x

Username:TRIAL-36209195
Password:7dxdecmhrp

Username:TRIAL-36209216
Password:4cfs5pss4m

Username:TRIAL-36209247
Password:at8t25hs86

Username:TRIAL-36209270
Password:tsbndkb46u

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:17  توسط مصطفي  | 

26 شهريور ماه 1389 | 8 شوال 1431 | 17 September 2010

پسورد و یوزر نیم آپدیت آنتیویروس نود ۳۲

26 شهريور ماه 1389 | 8 شوال 1431 | 17 September 2010

Nod32 Antivirus Keys


Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn
 
Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

ESET Smart Security Keys
Username:TRIAL-36104945
Password:hepph5d3uc

Username:TRIAL-36104974
Password:748nkus5bk

Username:TRIAL-36105007
Password:xe7r8ut38e

Username:TRIAL-36105038
Password:amcvrf7sxh
 
Username:TRIAL-36104752
Password:kvkcx35ejb

Username:TRIAL-36104891
Password:dtmnafuj4n

Username:TRIAL-36104920
Password:emdsb2au8c

Username:TRIAL-36105062
Password:38en2sasu4

Username:TRIAL-36105088
Password:f7xr7pd7af

Username:TRIAL-36105122
Password:vcpnuveufu

Username:TRIAL-36105181
Password:v37xxxaes8

Username:TRIAL-36105230
Password:6ksrd7fs58

Username:TRIAL-36105317
Password:7436frpnjb
 
Username:TRIAL-36119616
Password:8un8u6x76s

Username:TRIAL-36119643
Password:pt7b434kj7

Username:TRIAL-36119674
Password:vcxcxesjrr

Username:TRIAL-36119699
Password:7mfjbfk85b

Username:TRIAL-36119730
Password:d68k6tb8au

Username:TRIAL-36119759
Password:dx2p7cphej

Username:TRIAL-36119789
Password:aahj4xebun

Username:TRIAL-36119821
Password:3mfnrxf7tf

Username:TRIAL-36119850
Password:3e7srfvfx6

Username:TRIAL-36119871
Password:874f76pk6e

Username:TRIAL-36119905
Password:pvfvtppuj5

Username:TRIAL-36119950
Password:7xusmfbm42

Username:TRIAL-36119983
Password:rmt2fm3t2x

Username:TRIAL-36120720
Password:73ua8d277e

Username:TRIAL-36104802
Password:6ndcd4b2kr

Username:TRIAL-36104867
Password:6h5fve4up4

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 12:46  توسط مصطفي  | 

سه شنبه 23 شهریور 89 9.14.2010

سه شنبه 23 شهریور 89      9.14.2010

Username:EAV-30770172
Password:numjjc6pe6

Username:EAV-31789201
Password:v4pufhm3uu

Username:EAV-31779343
Password:vt2p8txhuf

Username:EAV-31551073
Password:chvk3mt5sd

Username:EAV-31550060
Password:d38pn42dx7

Username:EAV-30634510
Password:27uaae48en

Username:EAV-30888974
Password:akv5272s7c

Username:EAV-30891836
Password:rusta4c8pc

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 15:30  توسط مصطفي  | 

21 شهريور ماه 1389 | 3 شوال 1431 | 12 September 2010


21 شهريور ماه 1389 | 3 شوال 1431 | 12 September 2010
Nod32 Antivirus Serial
Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Smart Security Password
Username:TRIAL-35034484
Password:sa4c2fn27x

Username:TRIAL-35017116
Password:25bppdru48

Username:TRIAL-35017158
Password:e3vxt8pfau

Username:TRIAL-35016442
Password:e4u6r77tam

Username:EAV-34217400
Password:df8ndc283x

Username:EAV-34217852
Password:v2vrcrch36

Username:EAV-34227230
Password:mfsshbd2rr

Username:TRIAL-35016464
Password:ktrt7u2vfv

Username:TRIAL-35016488
Password:u6a3jxskth

Username:TRIAL-35016511
Password:e4cuxekvr7

Username:TRIAL-35016535
Password:c7nvcpddcc

Username:TRIAL-35017034
Password:n3hmkche43

Username:TRIAL-35017061
Password:523psamsfe

Username:TRIAL-35017091
Password:3u84m7c75t

Username:TRIAL-35017186
Password:eun5tr6rej

Username:TRIAL-35017213
Password:vt773n85t2
www.nod322.ir
Username:TRIAL-35017237
Password:2mh5ascbh2

Username:TRIAL-35017282
Password:a2v48pmd22

Username:TRIAL-34947588
Password:8h5pp2abh6

Username:TRIAL-34947605
Password:3v2kf2e2mr

Username:TRIAL-34947620
Password:mntmd7b2ph

Username:TRIAL-34946793
Password:f75sxvpsj4

Username:TRIAL-34947462
Password:jdvmukup7j

Username:TRIAL-34947473
Password:xjmhjsvdev

Username:TRIAL-34947486
Password:rvmm8sxacp

Username:TRIAL-34947502
Password:h4btvbdee8

Username:TRIAL-34947535
Password:5v4mfcrtne

Username:TRIAL-34947573
Password:safxvr5s5x

Username:TRIAL-34947630
Password:8ax3mfjsf3

Username:TRIAL-34947655
Password:xu3rusnrdk
www.nod322.ir
Username:TRIAL-34947672
Password:xs5xsrhx8s

Username:TRIAL-34950304
Password:hrtcekja4p

Username:TRIAL-34950339
Password:hh6ekc8tf7

Username:TRIAL-34878762
Password:ckkpn2j66m

Username:TRIAL-34878791
Password:vakvh6ac3m

Username:TRIAL-34879541
Password:h86nufc2ps

Username:TRIAL-34887058
Password:76dmt33r2m

Username:TRIAL-34887089
Password:dm6npdrr66

Username:TRIAL-34887110
Password:rv8ma48b33

Username:TRIAL-34887134
Password:hhbchdcb2k

Username:TRIAL-34878740
Password:6tr3abr4xc

Username:TRIAL-34878812
Password:ahnu5ssxvh

Username:TRIAL-34878830
Password:4xhsutxm35

Username:TRIAL-34878849
Password:8jmumm5hu6

Username:TRIAL-34879462
Password:tn2r7c38xd

Username:TRIAL-34879524
Password:42hx587hbm

Username:TRIAL-34887179
Password:64vhf4mk83

Username:TRIAL-34887232
Password:e77tuntjpb

Username:TRIAL-34919157
Password:m644784csh

Username:TRIAL-34919178
Password:2e63rujxnd

Username:TRIAL-34919190
Password:3bs2ue532u

Username:TRIAL-34919202
Password:8pn75vcm3x

Username:TRIAL-34918311
Password:85652t2epb

Username:TRIAL-34918946
Password:8db2svma3a

Username:TRIAL-34918953
Password:7khta8jju8

Username:TRIAL-34918972
Password:7ndku43x2n

Username:TRIAL-34919127
Password:dnb3bucdkx

Username:TRIAL-34919236
Password:tje3nxp3a6

Username:TRIAL-34919258
Password:j3r68d7tuf

Username:TRIAL-34919264
Password:np7atnsmd3

Username:TRIAL-34919287
Password:8na5a6kvar

Username:TRIAL-34919310
Password:fxsbm7dkmb

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:18  توسط مصطفي  | 

شنبه 20 شهريور ماه 1389 | 2 شوال 1431 | 11 September 2010


Password for Nod32 Antivirus


Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd


Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Password for Smart Security
Username:TRIAL-34947588
Password:8h5pp2abh6

Username:TRIAL-34947605
Password:3v2kf2e2mr

Username:TRIAL-34947620
Password:mntmd7b2ph


Username:TRIAL-34946793
Password:f75sxvpsj4

Username:TRIAL-34947462
Password:jdvmukup7j

Username:TRIAL-34947473
Password:xjmhjsvdev

Username:TRIAL-34947486
Password:rvmm8sxacp

Username:TRIAL-34947502
Password:h4btvbdee8

Username:TRIAL-34947535
Password:5v4mfcrtne

Username:TRIAL-34947573
Password:safxvr5s5x

Username:TRIAL-34947630
Password:8ax3mfjsf3

Username:TRIAL-34947655
Password:xu3rusnrdk

Username:TRIAL-34947672
Password:xs5xsrhx8s

Username:TRIAL-34950304
Password:hrtcekja4p

Username:TRIAL-34950339
Password:hh6ekc8tf7

Username:TRIAL-34878762
Password:ckkpn2j66m

Username:TRIAL-34878791
Password:vakvh6ac3m

Username:TRIAL-34879541
Password:h86nufc2ps

Username:TRIAL-34887058
Password:76dmt33r2m

Username:TRIAL-34887089
Password:dm6npdrr66

Username:TRIAL-34887110
Password:rv8ma48b33

Username:TRIAL-34887134
Password:hhbchdcb2k

Username:TRIAL-34878740
Password:6tr3abr4xc

Username:TRIAL-34878812
Password:ahnu5ssxvh

Username:TRIAL-34878830
Password:4xhsutxm35

Username:TRIAL-34878849
Password:8jmumm5hu6

Username:TRIAL-34879462
Password:tn2r7c38xd

Username:TRIAL-34879524
Password:42hx587hbm

Username:TRIAL-34887179
Password:64vhf4mk83

Username:TRIAL-34887232
Password:e77tuntjpb

Username:TRIAL-34919157
Password:m644784csh

Username:TRIAL-34919178
Password:2e63rujxnd

Username:TRIAL-34919190
Password:3bs2ue532u

Username:TRIAL-34919202
Password:8pn75vcm3x

Username:TRIAL-34918311
Password:85652t2epb

Username:TRIAL-34918946
Password:8db2svma3a

Username:TRIAL-34918953
Password:7khta8jju8

Username:TRIAL-34918972
Password:7ndku43x2n

Username:TRIAL-34919127
Password:dnb3bucdkx

Username:TRIAL-34919236
Password:tje3nxp3a6

Username:TRIAL-34919258
Password:j3r68d7tuf

Username:TRIAL-34919264
Password:np7atnsmd3

Username:TRIAL-34919287
Password:8na5a6kvar

Username:TRIAL-34919310
Password:fxsbm7dkmb

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۹ساعت 12:32  توسط مصطفي  | 

عید سعید فطر مبارک باد!

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 17:53  توسط مصطفي  | 

19 شهريور ماه 1389 | 1 صفر 1431 | 10 September 2010

19 شهريور ماه 1389 | 1 صفر 1431 | 10 September 2010

Nod32 Keys
Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Password SMART SECURITY
Username:TRIAL-34878762
Password:ckkpn2j66m

Username:TRIAL-34878791
Password:vakvh6ac3m

Username:TRIAL-34879541
Password:h86nufc2ps

Username:TRIAL-34887058
Password:76dmt33r2m

Username:TRIAL-34887089
Password:dm6npdrr66

Username:TRIAL-34887110
Password:rv8ma48b33

Username:TRIAL-34887134
Password:hhbchdcb2k

Username:TRIAL-34878740
Password:6tr3abr4xc

Username:TRIAL-34878812
Password:ahnu5ssxvh

Username:TRIAL-34878830
Password:4xhsutxm35

Username:TRIAL-34878849
Password:8jmumm5hu6

Username:TRIAL-34879462
Password:tn2r7c38xd

Username:TRIAL-34879524
Password:42hx587hbm

Username:TRIAL-34887179
Password:64vhf4mk83

Username:TRIAL-34887232
Password:e77tuntjpb

Username:TRIAL-34918311
Password:85652t2epb

Username:TRIAL-34918946
Password:8db2svma3a

Username:TRIAL-34918953
Password:7khta8jju8

Username:TRIAL-34918972
Password:7ndku43x2n

Username:TRIAL-34919127
Password:dnb3bucdkx

Username:TRIAL-34919157
Password:m644784csh

Username:TRIAL-34919178
Password:2e63rujxnd

Username:TRIAL-34919190
Password:3bs2ue532u

Username:TRIAL-34919202
Password:8pn75vcm3x

Username:TRIAL-34919236
Password:tje3nxp3a6

Username:TRIAL-34919258
Password:j3r68d7tuf

Username:TRIAL-34919264
Password:np7atnsmd3

Username:TRIAL-34919287
Password:8na5a6kvar

Username:TRIAL-34919310
Password:fxsbm7dkmb

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 17:39  توسط مصطفي  | 

18 شهريور ماه 1389 | 29 رمضان 1431 | 9 September 2010

پنجشنبه 18 شهریور

 
 
 
 
Username: TRIAL-34929649
Password: 757bnp42dx
 
Username: TRIAL-34929647
Password: maxau4r5mn
 
Username: TRIAL-34929665
Password: su4cmvx2fp
 
Username: TRIAL-34929667
Password: 2h38fr8phj
 
Username: TRIAL-34947462
Password: jdvmukup7j
 
Username: TRIAL-34947473
Password: xjmhjsvdev
 
Username: TRIAL-34947486
Password: rvmm8sxacp
 
Username: EAV-34743403
Password: 3njxdetmr7
 
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:23  توسط مصطفي  | 

یوزر و پسورد جدید نود 32 تاریخ : 17/6/89

یوزر و پسورد جدید نود 32 تاریخ : 17/6/89

 

Username:TRIAL-34346466
Password:racedxfd2r

Username:TRIAL-34346475
Password:et2mtsd5ak

Username: TRIAL-34346476
Password: acrcnupkk2

Username: TRIAL-34346479
Password: t72dhf3hba

Username: TRIAL-34346480
Password: 7c8jfa3n4n

Username: TRIAL-34346485
Password: vueh5rmats

Username: TRIAL-34400747
Password: 4×4cbvdv2b

Username: TRIAL-34400779
Password: aetd7a5v7u

Username: TRIAL-34471600
Password: nstsk5tjvr

Username: EAV-34173029
Password: 2sa3bxdrfu

Username: EAV-34173030
Password: b2h7ardx7b

Username: TRIAL-34471619
Password: tdvubv3fss

Username: EAV-34140312
Password: 4rtabef2f7

Username: EAV-34140379
Password: aahanmjjmc

Username: TRIAL-34471644
Password: eun8nsscus

Username: TRIAL-34471693
Password: 5k42bcpteh

Username: EAV-34200044
Password: pcxcsfkusp

Username: EAV-34110694
Password: 3dejhc64bu

Username: TRIAL-34471720
Password: r8k2c55vur

Username: EAV-34173028
Password: 6bhbfv4a6f

Username: EAV-34140037
Password: am373ntsc4

Username: TRIAL-34473628
Password: v24kcvt6ru

Username: EAV-34173029
Password: 2sa3bxdrfu

Username: EAV-34173030
Password: b2h7ardx7b

Username: EAV-34040932
Password: 4r3u344xmd

Username: TRIAL-34441943
Password: m7drnb4m6e

Username: TRIAL-34441969
Password: 56vtu772ju

Username: TRIAL-34438914
Password: 5k4rskvhbb

Username: EAV-34041538
Password: ruea3m4mnj

Username: EAV-34040931
Password: pksp3b4rv2

Username: EAV-34173028
Password: 6bhbfv4a6f

Username: EAV-34140312
Password: 4rtabef2f7

Username: EAV-34140379
Password: aahanmjjmc

Username: EAV-34140037
Password: am373ntsc4

Username: EAV-34110694
Password: 3dejhc64bu

Username: EAV-31048478
Password: fpenk32m78

Username: EAV-31048482
Password: u3efapk3av

Username: EAV-31104134
Password: th8en5xsbh

Username: EAV-31204473
Password: j27vpcb8tp

Username: EAV-31204945
Password: kc3428cxhs

Username: EAV-31211654
Password: n2jstskda7

Username: EAV-31239236
Password: jpt27naam3

Username: EAV-31239254
Password: 4h68vafc7h

Username: EAV-31240259
Password: aut6dh2ck6

Username: EAV-31334609
Password: xjcedfpjfs

Username: EAV-31334667
Password: m3mjfpjv4r

Username: EAV-31334716
Password: mv8f45ekcv

Username: EAV-31368165
Password: uvf5kndhsk

Username: EAV-31374920
Password: d78scmj8bd

Username: EAV-31423058
Password: f6vbascs7r

Username: EAV-31423153
Password: fscjtnhxfs

Username: EAV-31484440
Password: mj6r6jtet6

Username: EAV-31490669
Password: fm4c8bdsrv

Username: EAV-31494232
Password: vhspcntnb8

Username: EAV-31526815
Password: nvm2ahe5rs

Username: EAV-31527646
Password: a5p7cxrr87

Username: EAV-31570264
Password: 3t2fhpkf65

Username: EAV-31570274
Password: huedsntnpb

Username: EAV-31570334
Password: 3sf8p22jkn

Username: EAV-31619600
Password: smdt6eejr7

Username: EAV-31620201
Password: c3pu7ccv4u

Username: EAV-31620626
Password: 5273hb4kax

Username: EAV-31659959
Password: 35sammvjn7

Username: TRIAL-34400807
Password: fssscr7n36

Username: TRIAL-34399397
Password: ctcjfm7bx3

Username: TRIAL-34399435
Password: hhbdtbtkxh

Username: TRIAL-34399448
Password: 55dt4k4dp3

Username: TRIAL-34400816
Password: km2hnvenux

Username: TRIAL-33632565
Password: n65jfv7mat

Username: TRIAL-33069522
Password: 2nx5fxpdhr

Username: TRIAL-33632568
Password: 82ckajfj25

Username: TRIAL-33632564
Password: bxvch67ehd

Username: TRIAL-33632566
Password: 3ccpfp7t2a

Username: TRIAL-33632563
Password: ff5mm4ux82

Username: TRIAL-33160270
Password: 3anjxndva2

Username: TRIAL-33160286
Password: m3hkutavcs

Username: TRIAL-33160307
Password: 2bmjfhrh8n

Username: TRIAL-33160435
Password: mv7bjap8m6

Username: TRIAL-33160462
Password: f3xkr2ssr3

Username: TRIAL-33160488
Password: kt8f24v2e2

Username: TRIAL-32871810
Password: drvu38kv4p

Username: TRIAL-32871881
Password: fa357uxknm

Username: TRIAL-32871927
Password: xcex2mjc8f


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 7:20  توسط مصطفي  | 

16 شهريور ماه 1389 | 27 رمضان 1431 | 7 September 2010

16 شهريور ماه 1389 | 27 رمضان 1431 | 7 September 2010

Working Serial for ESET Nod32 Antivirus
Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Serial for ESET Smart Security
but will work with Nod32 Antivirus to
Username:TRIAL-34744036
Password:phvkafsbn2

Username:TRIAL-34744065
Password:5juvas7sj5

Username:TRIAL-34744091
Password:7b6thvb285

Username:TRIAL-34743829
Password:xpadstsvut

Username:TRIAL-34743851
Password:72sk6ukm8e

Username:TRIAL-34743872
Password:jaujrj475b

Username:TRIAL-34743977
Password:pheu38ea8d

Username:TRIAL-34775109
Password:2rs7p78uc6

Username:TRIAL-34775132
Password:vu575e3d2b

Username:TRIAL-34774499
Password:jdr7tr4sxa

Username:TRIAL-34774520
Password:at4bd7jkjk

Username:TRIAL-34774537
Password:48x877pan7

Username:TRIAL-34774558
Password:x7fmukuj25

Username:TRIAL-34775046
Password:krb52esv25

Username:TRIAL-34775083
Password:vxhah45pn7

Username:TRIAL-34775154
Password:mbebnuh6km

Username:TRIAL-34775171
Password:epa8evnup8

Username:TRIAL-34775195
Password:ctkat7fccd

Username:TRIAL-34775222
Password:st5c34krpt

Username:TRIAL-34743896
Password:fd7j6suprf

Username:TRIAL-34743917
Password:dhfkj4n7dm

Username:TRIAL-34743947
Password:6ufn74n4be

Username:TRIAL-34744018
Password:7ksru223sa

Username:TRIAL-34744130
Password:3jsuaev2hd

Username:TRIAL-34747123
Password:ej4svhjmhu

Username:TRIAL-34747531
Password:5frkrckha5

Username:TRIAL-34747607
Password:xh5sjeksn5

Username:TRIAL-34747670
Password:3cdnbc3jbp

Username:TRIAL-34747765
Password:ufkmpbh8u7

Username:TRIAL-34747821
Password:cauuxr3veb

Username:TRIAL-34743851
Password:72sk6ukm8e

Username:TRIAL-34743872
Password:jaujrj475b

Username:TRIAL-34743896
Password:fd7j6suprf

Username:TRIAL-34743917
Password:dhfkj4n7dm

Username:TRIAL-34743947
Password:6ufn74n4be

Username:TRIAL-34743977
Password:pheu38ea8d

Username:TRIAL-34748174
Password:62vmfttduu

Username:TRIAL-34748243
Password:cfmmt3v223

Username:TRIAL-34748326
Password:3smuxt6mpp

Username:TRIAL-34748386
Password:a553tpav4x

Username:TRIAL-34748774
Password:nja2v2kk88

Username:TRIAL-34748898
Password:hha5cffjxc

Username:TRIAL-34744018
Password:7ksru223sa

Username:TRIAL-34744036
Password:phvkafsbn2

Username:TRIAL-34744065
Password:5juvas7sj5

Username:TRIAL-34744091
Password:7b6thvb285

Username:TRIAL-34744130
Password:3jsuaev2hd

Username:TRIAL-34743829
Password:xpadstsvut

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 7:19  توسط مصطفي  | 

15 شهريور ماه 1389 | 26 رمضان 1431 | 6 September 2010

keys for ESET NOD32 Antivirus


Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

keys for Smart Security and Nod32 Antivirus


Username:TRIAL-34775109
Password:2rs7p78uc6

Username:TRIAL-34775132
Password:vu575e3d2b

Username:TRIAL-34774499
Password:jdr7tr4sxa

Username:TRIAL-34774520
Password:at4bd7jkjk

Username:TRIAL-34774537
Password:48x877pan7

Username:TRIAL-34774558
Password:x7fmukuj25

Username:TRIAL-34775046
Password:krb52esv25

Username:TRIAL-34775083
Password:vxhah45pn7

Username:TRIAL-34775154
Password:mbebnuh6km

Username:TRIAL-34775171
Password:epa8evnup8

Username:TRIAL-34775195
Password:ctkat7fccd

Username:TRIAL-34775222
Password:st5c34krpt

Username:TRIAL-34743896
Password:fd7j6suprf

Username:TRIAL-34743917
Password:dhfkj4n7dm

Username:TRIAL-34743947
Password:6ufn74n4be

Username:TRIAL-34744036
Password:phvkafsbn2

Username:TRIAL-34744065
Password:5juvas7sj5

Username:TRIAL-34744091
Password:7b6thvb285

Username:TRIAL-34743829
Password:xpadstsvut

Username:TRIAL-34743851
Password:72sk6ukm8e

Username:TRIAL-34743872
Password:jaujrj475b

Username:TRIAL-34743977
Password:pheu38ea8d

Username:TRIAL-34744018
Password:7ksru223sa

Username:TRIAL-34744130
Password:3jsuaev2hd

Username:TRIAL-34747123
Password:ej4svhjmhu

Username:TRIAL-34747531
Password:5frkrckha5

Username:TRIAL-34747607
Password:xh5sjeksn5

Username:TRIAL-34747670
Password:3cdnbc3jbp

Username:TRIAL-34747765
Password:ufkmpbh8u7

Username:TRIAL-34747821
Password:cauuxr3veb

Username:TRIAL-34743851
Password:72sk6ukm8e

Username:TRIAL-34743872
Password:jaujrj475b

Username:TRIAL-34743896
Password:fd7j6suprf

Username:TRIAL-34743917
Password:dhfkj4n7dm

Username:TRIAL-34743947
Password:6ufn74n4be

Username:TRIAL-34743977
Password:pheu38ea8d

Username:TRIAL-34748174
Password:62vmfttduu

Username:TRIAL-34748243
Password:cfmmt3v223

Username:TRIAL-34748326
Password:3smuxt6mpp

Username:TRIAL-34748386
Password:a553tpav4x

Username:TRIAL-34748774
Password:nja2v2kk88

Username:TRIAL-34748898
Password:hha5cffjxc

Username:TRIAL-34744018
Password:7ksru223sa

Username:TRIAL-34744036
Password:phvkafsbn2

Username:TRIAL-34744065
Password:5juvas7sj5

Username:TRIAL-34744091
Password:7b6thvb285

Username:TRIAL-34744130
Password:3jsuaev2hd

Username:TRIAL-34743829
Password:xpadstsvut

 

 

 

14 شهريور ماه 1389 | 25 رمضان 1431 | 5 September 2010

Username: TRIAL-34837623
Password: 3c6uvtc3fu

Username: TRIAL-34837847
Password: p35pd8d4ka

Username: TRIAL-34837849
Password: edj3csdf45

Username: TRIAL-34837850
Password: 8ubr7upxch

Username: TRIAL-34807956
Password: hx77sbbmdn

Username: TRIAL-34807982
Password: krf43eet4m

Username: TRIAL-34808023
Password: ban27rd2td

Username: TRIAL-34808051
Password: 6eeadehkxa

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 15:31  توسط مصطفي  | 

شنبه 13 شهریور 1389

شنبه 13 شهریور 1389

User:TRIAL-34591030
Pass:hc6sbxxaj5

User:TRIAL-34591429
Pass:n4kjkeuva3

User:TRIAL-34591476
Pass:nx7f8trkk7

User:TRIAL-34591068
Pass:btufntkct6

User:TRIAL-34591101
Pass:8p4thrbrfj

User:TRIAL-34590890
Pass:fr4k6nue2v

User:TRIAL-34590928
Pass:t53cb7te38

User:TRIAL-34591193
Pass:bb4ua87s8v

User:TRIAL-34590953
Pass:5ejjp8m5dt

User:TRIAL-34590990
Pass:a5hd3vaddb

User:TRIAL-34591011
Pass:2jthkcr72m

User:TRIAL-34591036
Pass:4c6etfudmm

User:TRIAL-34590983
Pass:bvbjjkc5jc

User:TRIAL-34591100
Pass:uhtnh2bjr5

User:TRIAL-34591128
Pass:626fkvreex

User:TRIAL-34591156
Pass:cb5urdt8a8

User:TRIAL-34591186
Pass:teekm7jt2v

User:TRIAL-34590866
Pass:8fjdrk4rmc

User:TRIAL-34630094
Pass:nmnejfjnau

User:TRIAL-34630140
Pass:u3hmbs6tak

User:TRIAL-34630186
Pass:na5n5crthv

User:TRIAL-34630222
Pass:a5tfmd47r5

User:TRIAL-34630645
Pass:fkud8en5s3

User:TRIAL-34630666
Pass:tuxct46pnv

User:TRIAL-34630696
Pass:b283puubdj

User:TRIAL-34630710
Pass:48cbs2es7v

User:TRIAL-34630742
Pass:br4cnc6scf

User:TRIAL-34630785
Pass:dffese56tn

User:TRIAL-34630806
Pass:ppkdc4krpj

User:TRIAL-34630836
Pass:x8be8ebrv4


+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 3:57  توسط مصطفي  | 

12 شهريور ماه 1389 | 23 رمضان 1431 | 3 September 2010

 

Keys for Eset Nod32 Antivirus – all versions
Username:EAV-32570872
Password:mvj8e36etp

Username:EAV-32268603
Password:u6kcfbp7kp

Username:EAV-32335594
Password:h54dk6tn8c

Username:EAV-31856764
Password:thruxm722u

Username:EAV-31934114
Password:tpms62ap7p

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-31934012
Password:3c72artrsb

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Keys for ESS – ESET SMART SECURITY
Username:TRIAL-34591100
Password:uhtnh2bjr5

Username:TRIAL-34591128
Password:626fkvreex

Username:TRIAL-34591156
Password:cb5urdt8a8

Username:TRIAL-34591186
Password:teekm7jt2v

Username:TRIAL-34590866
Password:8fjdrk4rmc

Username:TRIAL-34630094
Password:nmnejfjnau

Username:TRIAL-34630140
Password:u3hmbs6tak

Username:TRIAL-34591030
Password:hc6sbxxaj5

Username:TRIAL-34591429
Password:n4kjkeuva3

Username:TRIAL-34591476
Password:nx7f8trkk7

Username:TRIAL-34591068
Password:btufntkct6

Username:TRIAL-34591101
Password:8p4thrbrfj

Username:TRIAL-34590890
Password:fr4k6nue2v

Username:TRIAL-34590928
Password:t53cb7te38

Username:TRIAL-34591193
Password:bb4ua87s8v

Username:TRIAL-34590953
Password:5ejjp8m5dt

Username:TRIAL-34590990
Password:a5hd3vaddb

Username:TRIAL-34591011
Password:2jthkcr72m

Username:TRIAL-34591036
Password:4c6etfudmm

Username:TRIAL-34590983
Password:bvbjjkc5jc

Username:TRIAL-34630186
Password:na5n5crthv

Username:TRIAL-34630222
Password:a5tfmd47r5

Username:TRIAL-34630645
Password:fkud8en5s3

Username:TRIAL-34630666
Password:tuxct46pnv

Username:TRIAL-34630696
Password:b283puubdj

Username:TRIAL-34630710
Password:48cbs2es7v

Username:TRIAL-34630742
Password:br4cnc6scf

Username:TRIAL-34630785
Password:dffese56tn

Username:TRIAL-34630806
Password:ppkdc4krpj

Username:TRIAL-34630836
Password:x8be8ebrv4

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 3:55  توسط مصطفي  | 

جمعه 12 شهریور 89 ا 9/3/2010

Keys for Eset Nod32 Antivirus – all versions

 

Username:EAV-32570872
Password:mvj8e36etp

Username:EAV-32268603
Password:u6kcfbp7kp

Username:EAV-32335594
Password:h54dk6tn8c

Username:EAV-31856764
Password:thruxm722u

Username:EAV-31934114
Password:tpms62ap7p

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-31934012
Password:3c72artrsb

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Keys for ESS – ESET SMART SECURITY

 

Username:TRIAL-34591100
Password:uhtnh2bjr5

Username:TRIAL-34591128
Password:626fkvreex

Username:TRIAL-34591156
Password:cb5urdt8a8

Username:TRIAL-34591186
Password:teekm7jt2v

Username:TRIAL-34590866
Password:8fjdrk4rmc

Username:TRIAL-34630094
Password:nmnejfjnau

Username:TRIAL-34630140
Password:u3hmbs6tak

Username:TRIAL-34591030
Password:hc6sbxxaj5

Username:TRIAL-34591429
Password:n4kjkeuva3

Username:TRIAL-34591476
Password:nx7f8trkk7

Username:TRIAL-34591068
Password:btufntkct6

Username:TRIAL-34591101
Password:8p4thrbrfj

Username:TRIAL-34590890
Password:fr4k6nue2v

Username:TRIAL-34590928
Password:t53cb7te38

Username:TRIAL-34591193
Password:bb4ua87s8v

Username:TRIAL-34590953
Password:5ejjp8m5dt

Username:TRIAL-34590990
Password:a5hd3vaddb

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 19:7  توسط مصطفي  | 

9 شهريور ماه 1389 | 20 رمضان 1431 | 31 August 2010

9 شهريور ماه 1389 | 20 رمضان 1431 | 31 August 2010

 

Username: TRIAL-34485349
Password: 4mpcnm48nu

Username: TRIAL-34485357
Password: 7hv52sb8hn

Username: TRIAL-34485359
Password: vucexcbmxh

Username: TRIAL-34485361
Password: 5jcbs7kb2c

Username: TRIAL-34485362
Password: x353mavtbr

Username: TRIAL-34485363
Password: b7c8m3v337

Username: TRIAL-34504067
Password: c4x6rdnhxv

Username: TRIAL-34504093
Password: s3f8xasucc

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 2:0  توسط مصطفي  | 

8 شهريور ماه 1389 | 19 رمضان 1431 | 30 August 2010


8 شهريور ماه 1389 | 19 رمضان 1431 | 30 August 2010

Username: TRIAL-34504117
Password: p6r8cjkd2h

Username: TRIAL-34503220
Password: nfccmkrsje

Username: TRIAL-34503258
Password: 7cjdx3daac

Username: TRIAL-34503324
Password: 2n38cffmn4

Username: TRIAL-34503348
Password: vsb8rpa5b8

Username: TRIAL-34503369
Password: a4d7bdrp75

Username: TRIAL-34532498
Password: 7n6s2j8vn4

Username: EAV-34238603
Password: 7vtbrvrt68

Username: TRIAL-34532514
Password: 6k82vh55ha

Username: EAV-34238596
Password: 8pmfaktjca

Username: TRIAL-34532971
Password: pvtr2jx5df

Username: TRIAL-34532987
Password: 66ffrs6msm

Username: EAV-34238601
Password: 28tev4e65d

Username: TRIAL-34533004
Password: fastmj22ca

Username: TRIAL-34537916
Password: ja8x6324vh

Username: TRIAL-34537938
Password: mvr8n8f388

Username: TRIAL-34533028
Password: v8cvue5dpn

Username: TRIAL-34533055
Password: 8nmpvdhaeh

Username: TRIAL-34533110
Password: cbnr733r87

Username: EAV-34238601
Password: 28tev4e65d

Username: EAV-34238603
Password: 7vtbrvrt68

Username: EAV-34238596
Password: 8pmfaktjca

Username: EAV-34217819
Password: xxxstv2v3h

Username: EAV-34217820
Password: serhnxbecv

Username: EAV-34217818
Password: ksrmu52pb4

Username: EAV-34200042
Password: hpxfxmb6ru

Username: EAV-34200043
Password: uu7mxebcfb

Username: EAV-34200044
Password: pcxcsfkusp

Username: EAV-34173029
Password: 2sa3bxdrfu

Username: TRIAL-33632565
Password: n65jfv7mat

Username: TRIAL-33069522
Password: 2nx5fxpdhr

Username: TRIAL-33632568
Password: 82ckajfj25

Username: TRIAL-33632564
Password: bxvch67ehd

Username: TRIAL-33632566
Password: 3ccpfp7t2a

Username: TRIAL-33632563
Password: ff5mm4ux82

Username: TRIAL-33160270
Password: 3anjxndva2

Username: TRIAL-33160286
Password: m3hkutavcs

Username: TRIAL-33160307
Password: 2bmjfhrh8n

Username: TRIAL-33160435
Password: mv7bjap8m6

Username: TRIAL-33160462
Password: f3xkr2ssr3

Username: TRIAL-33160488
Password: kt8f24v2e2

Username: TRIAL-32871810
Password: drvu38kv4p

Username: TRIAL-32871881
Password: fa357uxknm

Username: TRIAL-32871927
Password: xcex2mjc8f

Username: TRIAL-34537916
Password: ja8x6324vh

Username: TRIAL-34537938
Password: mvr8n8f388

Username: TRIAL-34533028
Password: v8cvue5dpn

Username: TRIAL-34533055
Password: 8nmpvdhaeh

Username: TRIAL-34533110
Password: cbnr733r87

Username: TRIAL-34503220
Password: nfccmkrsje

Username: TRIAL-34503258
Password: 7cjdx3daac

Username: TRIAL-34503297
Password: p7peah4r2a

Username: TRIAL-34503408
Password: svk8mtd7v3

Username: TRIAL-34503961
Password: 2uaa3hxmta

Username: TRIAL-34504005
Password: v4e43n8hku

Username: TRIAL-34504067
Password: c4x6rdnhxv

Username: TRIAL-34504093
Password: s3f8xasucc

Username: TRIAL-34504117
Password: p6r8cjkd2h

Username: TRIAL-34503324
Password: 2n38cffmn4

Username: TRIAL-34503348
Password: vsb8rpa5b8

Username: TRIAL-34503369
Password: a4d7bdrp75

Username: TRIAL-34485349
Password: 4mpcnm48nu

Username: TRIAL-34485357
Password: 7hv52sb8hn

Username: TRIAL-34485359
Password: vucexcbmxh

Username: TRIAL-34485361
Password: 5jcbs7kb2c

Username: TRIAL-34485362
Password: x353mavtbr

Username: TRIAL-34485363
Password: b7c8m3v337

Username: EAV-34238601
Password: 28tev4e65d

Username: EAV-34238603
Password: 7vtbrvrt68

Username: EAV-34238596
Password: 8pmfaktjca

Username: EAV-34217819
Password: xxxstv2v3h

Username: EAV-34217820
Password: serhnxbecv

Username: EAV-34217818
Password: ksrmu52pb4

Username: EAV-34200042
Password: hpxfxmb6ru

Username: EAV-34200043
Password: uu7mxebcfb

Username: EAV-34200044
Password: pcxcsfkusp

Username: EAV-34173029
Password: 2sa3bxdrfu

Username: TRIAL-33632565
Password: n65jfv7mat

Username: TRIAL-33069522
Password: 2nx5fxpdhr

Username: TRIAL-33632568
Password: 82ckajfj25

Username: TRIAL-33632564
Password: bxvch67ehd

Username: TRIAL-33632566
Password: 3ccpfp7t2a

Username: TRIAL-33632563
Password: ff5mm4ux82

Username: TRIAL-33160270
Password: 3anjxndva2

Username: TRIAL-33160286
Password: m3hkutavcs

Username: TRIAL-33160307
Password: 2bmjfhrh8n

Username: TRIAL-33160435
Password: mv7bjap8m6

Username: TRIAL-33160462
Password: f3xkr2ssr3

Username: TRIAL-33160488
Password: kt8f24v2e2

Username: TRIAL-32871810
Password: drvu38kv4p

Username: TRIAL-32871881
Password: fa357uxknm

Username: TRIAL-32871927
Password: xcex2mjc8f


7 شهريور ماه 1389 | 18 رمضان 1431 | 29 August 2010

Username:EAV-21460280
Password:k4tjae4maf

Username:TRIAL-34537386
Password:nk665pj5ej

Username:TRIAL-34532473
Password:f344r86xrh

Username:TRIAL-34503408
Password:svk8mtd7v3

Username:TRIAL-34503961
Password:2uaa3hxmta

Username:TRIAL-34504005
Password:v4e43n8hku

Username:TRIAL-34504067
Password:c4x6rdnhxv

Username:TRIAL-34504093
Password:s3f8xasucc

Username:TRIAL-34504117
Password:p6r8cjkd2h

Username:TRIAL-34503220
Password:nfccmkrsje

Username:TRIAL-34503258
Password:7cjdx3daac

Username:TRIAL-34503297
Password:p7peah4r2a

Username:TRIAL-34503324
Password:2n38cffmn4

Username:TRIAL-34503348
Password:vsb8rpa5b8

Username:TRIAL-34503369
Password:a4d7bdrp75

Username:TRIAL-34537307
Password:42k3m7va8f

Username:TRIAL-34537341
Password:d7r76sa3vj

Username:TRIAL-34532498
Password:7n6s2j8vn4

Username:TRIAL-34532514
Password:6k82vh55ha

Username:TRIAL-34532971
Password:pvtr2jx5df

Username:TRIAL-34532987
Password:66ffrs6msm

Username:TRIAL-34533004
Password:fastmj22ca

Username:TRIAL-34537916
Password:ja8x6324vh

Username:TRIAL-34537938
Password:mvr8n8f388

Username:TRIAL-34537965
Password:j7turdvr7m

Username:TRIAL-34533028
Password:v8cvue5dpn

Username:TRIAL-34533055
Password:8nmpvdhaeh

Username:TRIAL-34533082
Password:3tdx54mujc

Username:TRIAL-34533110
Password:cbnr733r87

Username:TRIAL-34533148
Password:u6ushfp8x5

Username:TRIAL-34532447
Password:tjbpddc3nf


6 شهريور ماه 1389 | 17 رمضان 1431 | 28 August 2010

Username:TRIAL-34225072
Password:xmufcvusth

Username:TRIAL-34260440
Password:bjnvrcvmm7

Username:TRIAL-34399397
Password:ctcjfm7bx3

Username:TRIAL-34399435
Password:hhbdtbtkxh

Username:TRIAL-34399448
Password:55dt4k4dp3

Username:TRIAL-34399466
Password:vhaptma5tm

Username:TRIAL-34400703
Password:sjncc25tfa

Username:TRIAL-34400726
Password:u78nu8ktt3

Username:TRIAL-34400747
Password:4x4cbvdv2b

Username:TRIAL-34400779
Password:aetd7a5v7u

Username:TRIAL-34400807
Password:fssscr7n36

Username:TRIAL-34400816
Password:km2hnvenux

Username:TRIAL-34400836
Password:5ebrdhmsed

Username:TRIAL-34400873
Password:mbfspxaa6b

Username:TRIAL-34260474
Password:j87jbkas6x

Username:TRIAL-34260389
Password:kamm6d3jv7

Username:TRIAL-34260414
Password:tk6tjes8ar

Username:TRIAL-34259793
Password:n5urbek5jv

Username:TRIAL-34260334
Password:fnjkvrh44f

Username:TRIAL-34256018
Password:dc8xbh6p27

Username:TRIAL-34256045
Password:32rvc8jsee

Username:TRIAL-34256069
Password:bab5pbcfs3

Username:TRIAL-34256085
Password:a8dbma8nk8

Username:TRIAL-34256120
Password:u3556bj4te

Username:TRIAL-34256153
Password:md57tbkxr8

Username:TRIAL-34256175
Password:7b738sd8nx

Username:TRIAL-34256196
Password:vsf7s8u3aa

Username:TRIAL-34256223
Password:cr3a252enp

Username:TRIAL-34256246
Password:aubaddsvbu

Username:TRIAL-34256585
Password:p4j53e5xan

Username:TRIAL-34256610
Password:tut2aj76vn


6 شهريور ماه 1389 | 17 رمضان 1431 | 28 August 2010

Username: TRIAL-34532498
Password: 7n6s2j8vn4

Username: EAV-34238603
Password: 7vtbrvrt68

Username: TRIAL-34532514
Password: 6k82vh55ha

Username: EAV-34238596
Password: 8pmfaktjca

Username: TRIAL-34532971
Password: pvtr2jx5df

Username: TRIAL-34532987
Password: 66ffrs6msm

Username: EAV-34238601
Password: 28tev4e65d

Username: TRIAL-34533004
Password: fastmj22ca


+ نوشته شده در  سه شنبه نهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 5:1  توسط مصطفي  | 

کد ها ی آپدیت نود 32 چهار شنبه 3 شهریور 89


Username :TRIAL-34473628
Password :v24kcvt6ru


Username :TRIAL-34471600
Password :nstsk5tjvr


Username :TRIAL-34471853
Password :458ddmmttu


Username :TRIAL-34473426
Password :7xra5dxxmp


Username :TRIAL-34473488
Password :sffm244end


Username :TRIAL-34473515
Password :5vre32hbc8

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۹ساعت 0:40  توسط مصطفي  | 

پسورد و یوزر آپدیت نود 32 سه شنبه 2 شهریور 89 مصادف با 2010.8.24

Username: TRIAL-34256153
Password: md57tbkxr8

Username: TRIAL-34256175
Password: 7b738sd8nx

Username: TRIAL-34256196
Password: vsf7s8u3aa

Username: TRIAL-34256223
Password: cr3a252enp

Username: TRIAL-34192556
Password: jfbjdvutu6

Username: TRIAL-34192575
Password: p4dm6r3pp7

Username: TRIAL-34047353
Password: bem7nk8nbh

Username: TRIAL-34047373
Password: t8xed7dru2

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 16:8  توسط مصطفي  | 

کد های آپدیت نود 32 در نود باکس جاوا

سلام خدمت کاربران گرامی سایت

امروز براتون باکسی رو تو سمت چپ  وبلاگ قرار دادم که هر روز به صورت اتوماتیک کد های آپدیت آنلاین نود ۳۲ رو نمایش میده .

"۱"ابتدا پنجره ی تبلیغاتی باکس رو ببندید.

 

"۲"حالا میتونید کد ها رو ببینید.

"۳"برای دیدن ادامه ی کد ها به ادامه مطلب بروید.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 15:37  توسط مصطفي  | 

يوزر وپسورد 1شهريور 89 جهت آپديت آنتي ويروس نود 32

يوزر وپسورد 1شهريور 89 جهت آپديت آنتي ويروس نود 32

username : TRIAL-34344363
PASSWORD: hkrc6na8tn

username : TRIAL-34344381
PASSWORD: n7tevfe6np

username : TRIAL-34344398
PASSWORD: 5eh6npmm4u

username : TRIAL-34344423
PASSWORD: 87s4vtptru

username : TRIAL-34344698
PASSWORD: 5fv36c8ks2

username : TRIAL-34344722
PASSWORD: drf8he3a6j

username : TRIAL-34344739
PASSWORD: t25xbn7rjr

username : TRIAL-34344762
PASSWORD: r5e2nx2a7v

username : TRIAL-34344785
PASSWORD: srxa86f8hm

username : TRIAL-34344830
PASSWORD: ebje7urhr5

username : TRIAL-34344857
PASSWORD: 5x4d8k7k6c

username : TRIAL-34344321
PASSWORD: fuca3kbucf

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:0  توسط مصطفي  | 

يوزر و پسورد جديد نود 32 تاريخ : 1/6/89

23 August 2010 Nod32 User name and Password
دوشنبه ,۱ شهریور,۸۹ مصادف با ۲۳ آگوست ۲۰۱۰

Username: EAV-34110694
Password: 3dejhc64bu
Application version: EAV
Valid until :2011-02-24

Username: EAV-34111429
Password: b48rmvke5n
Application version: EAV
Valid until :2011-02-24

Username: EAV-34110691
Password: fh7fppt6jk
Application version: EAV
Valid until :2011-02-24

Username: EAV-34081936
Password: sxnbrka84u
Application version: EAV
Valid until :2011-02-23

Username: EAV-34082488
Password: njm73883hu
Application version: EAV
Valid until :2011-02-23

Username: EAV-34081602
Password: f8tuavp4ax
Application version: EAV
Valid until :2011-02-23

Username: EAV-34055242
Password: v6m324mht6
Application version: EAV
Valid until :2011-02-22

Username: EAV-34054826
Password: utpu832c4p
Application version: EAV
Valid until :2011-02-22

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:44  توسط مصطفي  | 

پسورد و یوزر نیم آپدیت نود 32

آپديت يکشنبه 31/5/1389 مرداد - مصادف با August 22/8/2010 نود 32 nod32 جديدترين آخرين نود32


لازم بذکر است که يوزر پسورد آنتي ويروس Nod32 هر هفته تغيير مي کند که از وب سايت ما مي توانيد هر هفته آخرين و جديدترين پسوردهاي آپديت نود 32 را دريافت کنيد.

Username: TRIAL-34256175
Password: 7b738sd8nx
 
Username: TRIAL-34256196
Password: vsf7s8u3aa
 
Username: TRIAL-34256223
Password: cr3a252enp
 
Username: TRIAL-34256246
Password: aubaddsvbu
 
Username: TRIAL-34225072
Password: xmufcvusth
 
Username: TRIAL-34256018
Password: dc8xbh6p27
 
Username: TRIAL-34256045
Password: 32rvc8jsee

 

Username: EAV-30624774
Password: 7nsdxj58xu

 
Username: EAV-30490451
Password: 4cdbvnxnsa

در صورتي که هر کدام از يوزر پسوردها با سيستم شما سازگار نبود ، از يوزر پسورد ديگري استفاده کنيد

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:37  توسط مصطفي  |